Etusivu    Yhdistys    Jalostus    Kantakirja    Materjalid eesti keeles    Markkinat    Arkisto    Yhteystiedot   

Tammat/Mära

Oriit/Täkk

Ruunat/Ruun

 SUKUSIITOS V. 2016 ELOSSA OLEVILLA ER-OREILLA JA ER-TAMMOILLA

 

KERÄTYT ALKUTIEDOT (HUOM. Tarkemmat kaaviot linkeissä tekstin lopussa)

 

Perustaksi otettiin toukokuussa 2016 elossa olleiden eestin raskaiden vetohevostammojen ja -orien nimilista (PRIA-rekisteri Virossa ja Suomen rinnakkaiskantakirja), johon lisättiin vielä heinäkuun alussa tiedossa olleet vuoden 2016 varsat.

Nimilistasta jätettiin pois seuraavat hevoset:

-        tamma Kena 233002300025810 ja sen tammavarsa, koska Kenan isää ei tiedetä

-        tamma Emti 6259 ER ja sen kahden sukupolven tamma- ja orijälkeläiset, koska Emtin isää ei tiedetä

-        ori Hälvin 233002300628604 ja sen kahden sukupolven tamma- ja orijälkeläiset, koska kesäkuun alussa selvisi, että Hälvinin isä on risteytys.

 

Kerättiin tiedot nimilistassa olevien hevosten esivanhemmista niin kauaksi, kuin esivanhempia oli löydettävissä kantakirjasta, seuraavaa poikkeusta lukuunottamatta:

Elossa olevan ER-tamman Vella 233002300983696 polveutumisessa on torinhevosori Laugur 1345 TA. Tässä selvityksessä huomioitiin ainoastaan Laugur 1345 TA isä ja emä, sillä torinhevosen esivanhempia olisi orien Duke of Scagglethorpe, Heldenknabe I 1543 Tk jne. kautta ollut mahdollista löytää lähestulkoon dinosauruksiin asti. Sellaisten esivanhempien tietojen keräämiseksi kulunut aika ja työmäärä olisi ollut suhteeton verrattuna saatavien tietojen merkitykseen.

 

Käytössä ollut ohjelma vaati myös hevosten syntymäaikojen kirjaamisen. Jos kantakirjassa ei ollut syntymävuodesta tietoa, annettiin hevoselle kuvitteellinen syntymävuosi sillä logiikalla, että vanhemmat ovat syntyneet ennen jälkeläisiään ja sukupolvien välinen ero olisi mahdollisuuksien mukaan 7-10 vuotta.

 

 ANALYYSISSÄ KÄYTETTY OHJELMISTO

 

Kerättyjen polveutumistietojen tutkimiseksi käytettiin Pohjoismaisen geenivarakeskuksen NordGenin ohjelmaa EVA 3.0:

Berg P., Nielsen J. and Sørensen M.K. 2006. EVA: Realized and predicted optimal genetic contributions. CD communication 27-09, 2pp. WCGALP, 2006, s.246.

 

Lisätietoa EVA 3.0 -ohjelmasta saa NordGenin vanhemmalta neuvonantajalta Anne Kettuselta, joka opasti ohjelman käytössä:

Anne Kettunen puh. +47 90 36 52 49 tai +47 97 78 09 03, säpo: anne.kettunen@nordgen.org

 

TULOKSET

 

Liitteenä on nimilistat tällä hetkellä elossa olevien ER-orien ja ER-tammojen yksilöllisistä sukusiitosprosenteista. Punaisella on merkitty yli 6,25 % sukusiitokset.

 

Prosentit eri hevosten välillä eivät ole suoraan verrattavissa, koska hevosten polveutumistietojen (esivanhempien sukupolvien) täydellisyys/puutteellisuus vaihtelee. Esim. orilla Ettor 2193 ER (sukusiitos-% 1,6) on käytännössä tiedossa ainoastaan 1 esivanhempien sukupolvi täydellisenä, koska jo emänemä „Ulla“ on „tuntematon persoona“. Mutta esim. orilla Kalev 2460031ER000115 (sukusiitos-% 5,9) on polveutumistaulukko täydellinen 10 sukupolven matkalta, josta sille myös pääsee kertymään enemmän prosentteja.

 

Yhteenvetona elossa olevien ER-orien ja ER-tammojen sukusiitosprosenteista:

-        ER-orit elossa 78 kpl: pienin sukusiitosprosentti 0,0 % ja suurin 13,0 %.

-        ER-tammat elossa 208 kpl: pienin sukusiitosprosentti 0,0 % ja suurin 16,5 %.

-        Elossa on 17 oria (22 % orien lukumäärästä) ja 38 tammaa (18 % tammojen lukumäärästä), joiden sukusiitosprosentti ylittää 6,25 %.

 

 JOHTOPÄÄTÖKSET

 

Ei tietenkään ole olemassa tarkkaa rajaa, milloin sukusiitos alkaa vaikuttamaan negatiivisesti. Esim. suomalaisessa tutkimuksessa 33 679 lv-ravuritammasta ja 32 731 suomenhevostammasta todettiin, että varsomistulokset alkoivat lv-tammoilla huonontua, kun niiden sukusiitosprosentti ylitti 15 % ja suomenhevostammoilla vastaavasti, kun ylitettiin 7,5 %.

Sairanen J, Nivola K, Katila T,  Virtala A-M, Ojala M 2009. Effects of inbreeding and other genetic components on equine fertility. Animal 3:12, 1662-1672.

 

Nyrkkisääntönä eläinjalostuksessa voisi pitää, että ei ole sopivaa astuttaa keskenään „serkkuja“ (jälkeläisen sukusiitosprosentti 6,25 %). Kun tarkastellaan liitteenä olevissa nimilistoissa yli 10 % sukusiitosprosentilla olevien hevosten polveutumistaulukoita, syntyy epäilys, että taustalla on joko „työtapaturma“ tai sitten kasvattajan ammattitaidottomuus.

 

Lisäksi tulee ymmärtää, että varsan sukusiitosprosentti ei ole keskiarvo sen vanhempien sukusiitosprosenteista. Oleellista on tutkia, onko keskenään astutettavilla orilla ja tammalla yhteisiä esivanhempia. Keksittynä esimerkkinä voisi esittää, että kun astuttaa lv-orilla (jonka oma sukusiitosprosentti olisi esim. 25 %) suomenhevostamman (jonka oma sukusiitosprosentti olisi esim. 20 %), ei varsan sukusiitosprosentti suinkaan ole  (25+20)/2 = 22,5 %, sillä lv-ravurilla ja suomenhevosella ei ole yhteisiä esivanhempia (niin kauaksi kuin rekisteröityjä polveutumistietoja on tiedossa).

 

Nyrkkisääntö: Jos laitat rinnakkain suunnitteilla olevan varsan isän ja emän passien polveutumistaulukot ja siellä on jokaisen esivanhemman nimi vain kerran näkyvissä -> hienoa. Jos isällä ja emällä on keskenään esivanhempien 3.-4. sukupolvessa joku yhteinen esivanhempi/jotkut yhteiset esivanhemmat -> eipä haittaa. Jos yhteinen esivanhempi on isän ja emän välillä jo lähemmissä sukupolvissa -> etsi tammallesi toinen ori.

 

 

 INBRIIDING KARJAS 2016.A OLEVATEL

ER-TÄKKUDEL JA ER-MÄRADEL

 KOGUTUD ALUSANDMED

 

Aluseks võeti maikuus 2016.a karjas olnud eesti raskeveo täkkude ja märade nimekiri (PRIA ja Soome tõuraamat), kuhu lisati juuli alguses veel teada olevad aastal 2016 sündinud varsad. Nimekirjast jäeti ära järgmised hobused:

-        mära Kena 233002300025810 koos märajärglasega, sest Kena isa on teadmata

-        mära Emti 6259 ER koos kahe põlvkonna mära- ja täkkjäglastega, sest Emti isa on teadmata

-        täkk Hälvin 233002300628604 koos kahe põlvkonna mära- ja täkkjärglastega, sest Hälvini isaks selgus juuni alguses ristand.

 

Koguti andmed eelmainitud hobuste eellastest nii kaugele, kui eellaste põlvkondi Jõudluskontrolli Keskuse tõuraamatust oli leida, v.a. järgmine erand:

Praegu karjas oleva ER-mära Vella 233002300983696 põlvnemises on tori täkk Laugur 1345 TA. Arvesse võeti ainult Laugur 1345 TA isa ja ema, sest tori hobuse eellasi oleks Duke of Scagglethorpe, Heldenknabe I 1543 Tk jms. kaudu olnud võimalik leida peaaegu et dinosaurusteni. Selliste eellaste andmete kogumiseks vaja mineva töömaht ja antud kontekstis saadav informatsioon poleks olnud enam proportsioonis.

 

Kasutatud tarkvara jaoks oli vajalik panna kirja ka hobuste sünniajad. Kui sellist infot tõuraamatus polnud, anti hobusele fiktiivne sünniaasta, mille andmisel lähtuti loogikast, et vanemad on sündinud enne järglasi ja põlvkondade vahe oleks võimalusel 7-10 aastat.

 

 ANALÜÜSIS KASUTATUD TARKAVARA

 

Kogutud põlvnemisandmete uurimiseks kasutati Põhjamaade geenivaramukeskuse NordGen'i programmi EVA 3.0:

Berg P., Nielsen J. and Sørensen M.K. 2006. EVA: Realized and predicted optimal genetic contributions. CD communication 27-09, 2pp. WCGALP, 2006, s.246.

 

Lisainfot EVA 3.0 kohta saab NordGen'i peaspetsialist Anne Kettunenilt, kes juhendas programmi kasutamisel:

Anne Kettunen tel. +47 90 36 52 49 või +47 97 78 09 03, email: anne.kettunen@nordgen.org

 

TULEMUSED

 

Lisatud nimekirjad praegu karjas olevate ER-täkkude ja ER-märade individuaalsetest inbriidingu protsentidest. Punase värviga on märgitud üle 6,25 % inbriiding.

 

Protsendid erinevate hobuste vahel pole otseselt võrreldavad, sest hobuste põlvnemisandmete (eellaste põlvkondade) täielikus/puudulikus varieerub. Nt. täkul Ettor 2193 ER (inbriidingu-% 1,6) on praktiliselt teada ainult 1 eellaste täielik põlvkond, sest kohe emaema „Ulla“ on „tuvastamata isik“. Aga nt. täkul Kalev 2460031ER000115 (inbriidingu-% 5,9) on põlvnemistabel täielik 10 esivanemate põlvkonna ulatuses, kust temal on ka võimalus protsente juurde koguda.

 

Kokkuvõtvalt 2016. a karjas olevate ER-täkkude ja ER-märade inbriidingu protsendid on järgnevad:

-        ER-täkud karjas 78 pead: inbriidingu-% miinimum 0,0 % ja max 13,0 %.

-        ER-märad karjas 208 pead: inbriidingu-% miinimum 0,0 % ja max 16,5 %.

-        Karjas on 17 täkku (22 % täkkude arvust) ja 38 mära (18 % märade arvust), kelle inbriiding ületab 6,25 %.

 

JÄRELDUSED

 

Pole muidugi olemas kindlat piiri, millal inbriiding hakkab mõjuma negatiivselt. Näiteks Soome teadusuuringus, kus osales 33 679 soojaverelise traavlimära ja 32 731 soome tõugu mära leiti, et varssumistulemus hakkas halvenema traavlimäradel, kui nende inbriidingu-% ületas 15 %, soome tõugu märadel vastavalt ületades 7,5 %:

Sairanen J, Nivola K, Katila T,  Virtala A-M, Ojala M 2009. Effects of inbreeding and other genetic components on equine fertility. Animal 3:12, 1662-1672.

 

Rusikareeglina loomade aretuses võiks pidada, et mitte paaritada omavahel „onupoegi-tütreid“ (järglase inbriidingu-% 6,25 %). Manusena olevas nimekirjas eriti üle 10 % inbriidinguga hobuste põlvnemistabeleid vaadates tekkib tunne, et nende puhul on tegemist „tööõnnetusega“ või siis kasvataja mitte-professionaalsusega.

 

Lisaks tuleb aru saada, et varsa inbriidingu-% pole keskmine arv vanemate inbriidingu-%'idest. Oluline on uurida, kas omavahel paaritataval täkul ja märal on ühiseid esivanemaid. Väljamõeldud näitena võiks tuua, et kui paaritada soojaverelise traavlitäkuga (kelle oma inbriiding-% oleks nt. 25 %) soome tõugu mära (kelle oma inbriidingu-% oleks nt. 20 %), pole varsa inbriidingu-% sugugi (25+20)/2 = 22,5 %, sest soojaverelisel traavlil ja soome hobusel pole ühiseid esivanemaid (nii kaugele kui registreerituid põlvnemisandmeid on teada).

 

Rusikareegel: Kui panna kõrvuti plaanitava varsa isa ja ema passide põlvnemistabelid ja seal on igaühe eellase nimi ainult üks korda näha -> suurepärane. Kui isal ja emal on omavahel esivanemate 3.-4. põlvkonnas mõni ühine eellane -> pole hullu. Kui ühine esivanem isa ja ema vahel on juba lähemates põlvkondades -> otsi oma märale teine täkk.

 

 https://drive.google.com/file/d/0B-RQO6ad6-TiQTUxT1NJbzVIWFU/view?usp=sharing

 

https://drive.google.com/file/d/0B-RQO6ad6-TiS1ZRcW5KejVBMFU/view?usp=sharing

 

https://drive.google.com/file/d/0B-RQO6ad6-Tia2txWWtHaXdQLXM/view?usp=sharing

 


Tallennettu 12.02.2017 13:38

Ilmainen www-laskuri
08.10.2007 alkaen